ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 12η-02-2020 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)

1) Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμπληρωμένο στην Ελληνική γλώσσα (παρέχεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
2) Μία έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, την οποία ο υποψήφιος επισυνάπτει απαραίτητα στην προβλεπόμενη θέση του Εντύπου Αίτησης.
3) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα εκτάσεως έως 3 σελίδων.
4) Έντυπο Συνέντευξης των υποψηφίων (παρέχεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
5) Φωτοτυπία του πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου, ή, προσωρινά, βεβαίωση της Σχολής για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
6) Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο ξένης γλώσσας.
7) Από τους υποψήφιους για προδιδακτορικό δίπλωμα Master, DEA, κλπ.: βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή κατ' αρχήν αποδοχής, ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας * με το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που με την κατάθεση της αίτησης υποβληθούν προσωρινά επιστολή κατ' αρχήν αποδοχής ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας, ο υποψήφιος οφείλει μόλις υπάρξει αποδοχή ή πραγματοποιηθεί η οριστική εγγραφή να την αποστείλει αμέσως στο Ίδρυμα. Η βεβαίωση εγγραφής, αποδοχή κλπ, πρέπει να περιέχουν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των σπουδών.
8) Αντίγραφο πιστοποιητικού Visa F-1 (form I-20) ή Visa J-1 ή ανάλογο έγγραφο (για όσους σπουδάζουν ήδη στις Η.Π.Α.)
9) Δύο Συστατικές Επιστολές Οι επιστολές αποστέλλονται από τους Καθηγητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@propondis.gr και πρέπει να απευθύνονται προς το Ίδρυμα Προποντίς. 
Οι επιστολές συντάσσονται στο επιστολόχαρτο του Καθηγητή και πρέπει να απευθύνονται προς το Ίδρυμα. Μπορούν να αποσταλούν είτε από τους ίδιους τους υποψηφίους είτε από τους Καθηγητές, αρκεί να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες σε φάκελο. Η αποστολή των συστατικών μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους ίδιους τους Καθηγητές. Οι επιστολές που απευθύνονται "όπου δει" (to whom it may concern) δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
10) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, για όσους εργάστηκαν ή εργάζονται στο Δημόσιο, καθώς και βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι ο υποψήφιος δικαιούται να κάνει χρήση εκπαιδευτικής άδειας.
11) Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού σημειώματος Φορολογίας Εισοδήματος (Φορολογικού Έτους 2020) γονέων και υποψηφίου ή συζύγου και υποψηφίου, εάν ο υποψήφιος είναι έγγαμος -απλή φωτοτυπία-.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Στην περίπτωση κατά την οποία είστε έγγαμος και έχετε εσείς και ο/η σύζυγός σας κάποια ελάχιστη πηγή εισοδήματος που εξασφαλίζει την διαβίωσή σας, θεωρείται κατ' αρχήν, ότι αποτελείτε χωριστή οικογένεια.
12) Από τους άρρενες υποψήφιους: Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στρατολογίας για λόγους σπουδών -απλή φωτοτυπία-.
13) Έντυπο Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) (παρέχεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές κλπ, πρέπει απαραιτήτως να συντάσσονται στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, άλλως θα πρέπει να μεταφράζονται επίσημα από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
*Θετικά στοιχεία αλληλογραφίας νοούνται:
α. Απαντητική Επιστολή ή email του Πανεπιστημίου ή Σχολής που απευθύνεται προσωπικά στον υποψήφιο, έστω και για παροχή πληροφοριών ή / και
β. Φωτοτυπία πλήρως συμπληρωμένου Εντύπου Αίτησης Εγγραφής προς το Πανεπιστήμιο ή Σχολή, με ημερομηνία αποστολής έστω και μέσω Διαδικτύου υπό μορφή e-mail.
γ. E-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα των εκάστοτε Πανεπιστημίων.
* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έντυπα αιτήσεων μέσω e-mail κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info@propondis.gr. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο info@propondis.gr και  καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2021.
ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ.
Ζεφύρου 58Β, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα | Τηλ. 210-4589900, E-mail: info@propondis.gr