ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021/2022

Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 22o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 13η Δεκεμβρίου 2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορική.
Το πρόγραμμα αφορά:
Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εσωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών ( Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές , ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση εντός Ελλάδος.
Απαιτούμενος βαθμός πτυχίου:
Ελληνικά Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) Τουλάχιστον. 7.0
Γαλλικά Πανεπιστήμια " "Assez Bien" (13/20)
Βρετανικά Πανεπιστήμια " Second Class, Second Division (2.2)
Πανεπιστήμια Η.Π.Α.,Καναδά " ( 2.5/4 )
Γερμανικά Πανεπιστήμια " "Gut" (2.3/1)
Λοιπές Χώρες Βαθμολογία ισότιμη με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, βεβαιωμένη από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Όριο ηλικίας: 26 ετών ( 28 ετών για τους άρρενες υποψήφιους με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της υποτροφίας). Σε κάθε περίπτωση, το όριο ηλικίας, δεν θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Ζεφύρου 58Β, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα | Τηλ. 210-4589900, E-mail: info@propondis.gr